تمام مطالب دسته بندی: پسته آمریکا
ارقام پسته در کشورهای مهم تولیدکننده

ارقام پسته در کشورهای مهم تولیدکننده

انواع پسته اآمریکا انواع پسته ترکیه مهمترین کشورهای پسته خیز عبارتند از آمریکا، ترکیه و سوریه که با ایران مجموعا بیش از ۸۰ درصد سطح زیر کشت پسته را به خود اختصاص داده اند شایان ذکر است که پسته در کشورهای افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، شیلی، ایتالیا، اسپانیا، یونان و … نیز در سطح محدود کشت می شود. کار تحقیقاتی و کشت پسته در آمریکا از سال ۱۹۲۹ از توده های بذری که از رفسنجان به آمریکا منتقل گردید آغاز شد در اثر گرده افشانی آزاد درختانی پیدا شدند که به سبب برتری خصوصیات کیفی یکی از آنها در سال ۱۹۵۲ به نام پسته کرمان ثبت و به عنوان بهترین رقم ماده در پسته کاری آمریکا معرفی شد. در این کشور […]

پسته امسال آمریکا ۲۰۱۸

پسته امسال آمریکا ۲۰۱۸

گزارش اولیه چارلز نیکولز در ۲۲ شهریور ۹۷ گزارش برداشت پسته آمریکا در سال ۲۰۱۸ حــدود یــک ســوم برداشــت محصــول ســال ۲۰۱۸ انجــام شــده؛ کیفیــت بــه مراتــب از محصــول دوســال گذشــته ۲۰۱۶ – ۲۰۱۷ بهتــر اســت، امــا تحویــل محصــول بــا تأخیــر روبــه رو بوده اســت.پســتهها امســال ریــز هســتند. عملکــرد رقــم کرمــان کمتــر از حــد انتظــار بودهاســت. وضعیــتقیمتهــای جدیــد هنــوز نامشــخص اســت؛ چــون اکثــر خریــداران و فروشــندهها منتظرنــد ببیننــدکیفیـت و میـزان پسـته خشـک در پوسـت امسـال چگونــه خواهــد بــود. همانطــور کــه پیشبینــی میکردیــم، الان زمــان اوج برداشــت محصــول ۲۰۱۸در آمریــکا اســت.کمیــت و کیفیــت محصــول جدیــد در دو هفتــه آینـده مشـخص خواهـد شـد. در ایـن مـدت حـدودنیمـی از محصـول جدیـد برداشـت، پوسـتگیری و خشـک خواهدشـد. کرمـان رقـم غالـب در کالیفرنیـااســت و برداشــت […]